#กลับมาแล้ว! : พลตรีหญิงธารินี รอดสน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ คืนยศ-เครื่องราชฯดังเดิม

Share
Embed
 • Loading...
 • Published on: Tuesday, November 12, 2019
 • พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตราให้ข้าราชการในพระองค์
  #ธารีนีรอดสน #ข้าราชการในพระองค์
  #ราชวงศ์จักรี. #ในหลวงรัชกาลที่10 #พระราชินี #กษัตริย์ไทย
  #KingVajiralongkorn #Queensuthida #ChakriDynasty
  #KingramaX #thailand. #ThaiRoyalFamily
  #kingdomofthailand

Comments