สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดงาน 'อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์' [9ธ.ค.61]

Share
Embed
  • Loading...
  • Published on: Friday, April 23, 2021
  • วนท 9 ธนวาคม 2561 สมเดจพระเจาอยหว เสดจพระราชดำเนนเปดงาน อนไอรก คลายความหนาว สายนำแหงรตนโกสนทร ณ ...

Comments